FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

संविधान दिवस २०७९ मनाउने सम्बन्धी सूचना ।

संविधान दिवस २०७९ मनाउने सम्बन्धी सूचना ।

वि.नं. ११-२०७९/०८०, वि.नं. १२-२०७९/०८०, वि.नं. १४-२०७९/०८०, वि.नं. १५-२०७९/०८० र वि.नं. १६-२०७९/०८० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

वि.नं. ११-२०७९/०८०, वि.नं. १२-२०७९/०८०, वि.नं. १४-२०७९/०८०, वि.नं. १५-२०७९/०८० र वि.नं. १६-२०७९/०८० को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

वि.नं. २१-२०७९/०८०, २२-२०७९/०८० र २३-२०७९/०८० को अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

वि.नं. २१-२०७९/०८०, २२-२०७९/०८० र २३-२०७९/०८० को अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: