FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधि ३० (तिस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुरका नाउँमा ७ (सात) दिन भित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अन्यन्त जरुरी सूचना ।

स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को गाउँ कार्यपालिकाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानूनले तोकेको समयावधि ३० (तिस) दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश नगर्ने उम्मेदवारहरुरका नाउँमा ७ (सात) दिन भित्र सफाई सहितको स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अन्यन्त जरुरी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages