FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्णय १ - ३० सम्म

७७/७८ 07/08/2020 - 12:39 PDF icon ३०, PDF icon , PDF icon , PDF icon , PDF icon , PDF icon १०, PDF icon २०

निर्णय नं ४५ -५६ सम्म

७६/७७ 07/08/2020 - 12:05 PDF icon Decision 45 to 48.pdf, PDF icon decision 49 to 53.pdf, PDF icon वैठक नं ५२-५६.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०६/१५ गते बसेको वैठक संख्या २८ को निर्णयह

७५/७६ 12/21/2018 - 15:26 PDF icon वैठक संङ्ख्या २८.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०६/०१ गते बसेको वैठक संख्या २७ को निर्णयह

७५/७६ 12/21/2018 - 15:26 PDF icon वैठक संङ्ख्या २७.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/१८ गते बसेको वैठक संख्या २६ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:24 PDF icon वैठक सङ्ख् २६.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/०१ गते बसेको वैठक संख्या २५ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:23 PDF icon वैठक संङ्ख्या २५.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०४/१७ गते बसेको वैठक संख्या २४ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:22 PDF icon वैठक संङ्खा २४.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०२/१७ गते बसेको वैठक संख्या १८,१९,३२ र ३३ को निर्णयहरु

७४/७५ 06/03/2018 - 11:37 PDF icon IMG_20180603_0002.pdf, PDF icon २०७५-२-१९ गते वैठक संख्या १९.pdf, PDF icon वैठक संङ्ख्या - ३२.pdf, PDF icon वैठक संङ्ख्या-३३.pdf, PDF icon २५.pdf, PDF icon २४.pdf