FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्णय १ - ३० सम्म

७७/७८ 07/08/2020 - 12:39 PDF icon ३०, PDF icon , PDF icon , PDF icon , PDF icon , PDF icon १०, PDF icon २०

निर्णय नं ४५ - ४८ र ४९ - ५१ सम्म

७६/७७ 07/08/2020 - 12:05 PDF icon Decision 45 to 48.pdf, PDF icon decision 49 to 53.pdf

वैठक संङ्ख्या - ३३ को निर्णयहरू ।

७५/७६ 07/11/2019 - 15:01 PDF icon वैठक संङ्ख्या-३३.pdf

मिति २०७६/०१/१५ गते बसेको वैठक संङ्ख्या - ३२ को निर्णयहरू ।

७५/७६ 06/19/2019 - 15:12 PDF icon वैठक संङ्ख्या - ३२.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०६/१५ गते बसेको वैठक संख्या २८ को निर्णयह

७५/७६ 12/21/2018 - 15:26 PDF icon वैठक संङ्ख्या २८.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०६/०१ गते बसेको वैठक संख्या २७ को निर्णयह

७५/७६ 12/21/2018 - 15:26 PDF icon वैठक संङ्ख्या २७.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/१८ गते बसेको वैठक संख्या २६ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:24 PDF icon वैठक सङ्ख् २६.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०५/०१ गते बसेको वैठक संख्या २५ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:23 PDF icon वैठक संङ्ख्या २५.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०४/१७ गते बसेको वैठक संख्या २४ को निर्णयहरु

७५/७६ 12/21/2018 - 15:22 PDF icon वैठक संङ्खा २४.pdf

देवघाट गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७५/०४/१७ र २०७५/०५/१ गते बसेको वैठक संख्या २४, २५ क्रमश: को निर्णयहरु

७५/७६ 09/02/2018 - 12:46 PDF icon गाउँपालिकाको निर्णय.pdf, PDF icon गाउँपालिकाको निर्णयहरू.pdf

Pages