FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी सूचना ८०/८१ Tuesday, January 16, 2024 - 14:28
आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्यात्मक विवरण, लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख, अनुमानित बजेट प्रतिवेदन र लाभग्राहीहरुको भरपाई विवरण आ.व. २०७९-०८० Wednesday, January 25, 2023 - 15:45 PDF icon आ.व. २०७९-०८० को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु.pdf
आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्यात्मक विवरण, लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख, अनुमानित बजेट प्रतिवेदन र लाभग्राहीहरुको भरपाई विवरण आ.व. २०७९-०८० Saturday, September 17, 2022 - 19:38 PDF icon आ.व. २०७९-८० प्रथम चौमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरु.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Sunday, June 26, 2022 - 18:43 PDF icon चौथो त्रैमासिक.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को तेस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, June 8, 2022 - 10:15 PDF icon तेस्रो चौमासिक भरपाई.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, June 8, 2022 - 10:09 PDF icon दोस्रो चौमासिक भरपाई.pdf
आ.व. २०७८/०७९ को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नामावली विवरण तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकम आ.व. २०७८/०७९ Wednesday, June 8, 2022 - 10:06 PDF icon प्रथम चौमासिकको भरपाई.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को तेस्रो चौमासिकमा देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरू ७५/७६ Saturday, July 13, 2019 - 12:34 PDF icon आ.व. २०७५-०७६ तेस्रो चौमासिक.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको चौमासिक प्रगती विवरण ७५/७६ Sunday, April 7, 2019 - 14:27 PDF icon IMG_20190407_0003.pdf
आ. व. ०७५/०७६ को दोस्रो चौमासिकमा देवघाट गाउँपालिका अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरू ७५/७६ Sunday, April 7, 2019 - 14:26 PDF icon आ.व. ०७५-७६ दोस्रो चौमासिक.pdf

Pages