FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 13:33 PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 13:32 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४.pdf
देवघाट गाउँ कार्यपालिकाको वैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 13:30 PDF icon वैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 13:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
देवघाट गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 13:25 PDF icon देवघाट गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
गाउँ सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 13:21 PDF icon गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
देवघाट गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 12:28 PDF icon गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ७४/७५ 01/09/2019 - 12:15 PDF icon स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४.pdf

Pages