FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:53 PDF icon 009 देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:53 PDF icon 008 देवघाट गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरीद (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको लेखा समिति कार्यविधि नियमावली, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:51 PDF icon 05 देवघाट गाउँपालिका पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिका पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थापन ऐन, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:50 PDF icon 05 देवघाट गाउँपालिका पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन ऐन, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको सुशासन ऐन, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:50 PDF icon 04 देवघाट गाउँपालिकाको सुशासन ऐन, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:49 PDF icon 03 शिक्षा ऐन, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिका स्वरोजगार उद्यम विकास कोष सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:48 PDF icon 02 स्वरोजगार उद्यम विकास कोष (सञ्चालन) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको कार्यसञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९ आ.व. २०७९-०८० 03/11/2023 - 15:47 PDF icon 01 कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको आर्थिक (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 03/11/2023 - 15:43 PDF icon आर्थिक (प्रथम संशोधन) ऐन, २०७८.pdf
देवघाट गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन, २०७८ आ.व. २०७८/०७९ 03/11/2023 - 15:42 PDF icon खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf

Pages