FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्यात्मक विवरण, लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख, अनुमानित बजेट प्रतिवेदन र लाभग्राहीहरुको भरपाई विवरण

आ.व. २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्यात्मक विवरण, लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख, अनुमानित बजेट प्रतिवेदन र लाभग्राहीहरुको भरपाई विवरण

आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्यात्मक विवरण, लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख, अनुमानित बजेट प्रतिवेदन र लाभग्राहीहरुको भरपाई विवरण

आ.व. २०७९/०८० को प्रथम त्रैमासिक अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको संख्यात्मक विवरण, लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख, अनुमानित बजेट प्रतिवेदन र लाभग्राहीहरुको भरपाई विवरण

Pages