FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०९/१३ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०७ औं वैठक निर्णय

 आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०९/१३ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०७ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०८/२२ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०६ औं वैठक निर्णय

 आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०८/२२ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०६ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०७/२५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०५ औं वैठक निर्णय

 आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०७/२५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०५ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: