FAQs Complain Problems

समाचार

नगरपालिका बोर्डको निर्णय

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०२/०१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १७ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०२/०१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १७ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०१/३१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १६ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०८०/०१/३१ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १६ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: 

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/१२/२८ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १५ औं वैठक निर्णय

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/१२/२८ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको १५ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: