FAQs Complain Problems

समाचार

रोजगार सम्बन्धी

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन संकलन गर्ने / गराउने बारे अत्यान्त जरूरी सूचना ।

आ.व. २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

बेरोजगार ब्यक्त्तीहरूको प्राथामिकताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।