FAQs Complain Problems

समाचार

आ.व. २०७९-०८०

अपाङ्गता सम्बन्धी अभिमूखीकरण सम्बन्धी सूचना ।

अपाङ्गता सम्बन्धी अभिमूखीकरण सम्बन्धी सूचना । 

दस्तावेज: 

!सुचना! कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित !सुचना!

!सुचना! कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित !सुचना!

आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०७/२५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०५ औं वैठक निर्णय

 आ.व. २०७९/०८० अन्तर्गत मिति २०७९/०७/२५ गते बसेको देवघाट गाउँकार्यपालिकाको ०५ औं वैठक निर्णय

दस्तावेज: